Obchodní podmínky

společnosti
Radmila Hadaščoková
se sídlem Sjednocení 849, 742 13 Studénka
identifikační číslo: 04646151
pro poskytování on-line služby umístěné na internetové adrese www.videozazitek.cz

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro služby VIDEOZÁŽITEK.CZ poskytované firmou Radmila Hadaščoková se sídlem Sjednocení 849, 742 13 Studénka, identifikační číslo 04646151 a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zpracovatele a zákazníka.

Zpracovatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí poskytovatel služby VIDEOZÁŽITEK.CZ,
Ing. Radmila Hadaščoková, Sjednocení 849, 742 13 Studénka, IČ: 04646151. Zpracovatel není plátcem DPH.

Zákazníkem se pro účely tohoto prohlášení rozumí zájemce o posktytnutí služby nabízené podnikatelským subjektem Radmila Hadaščoková se sídlem Sjednocení 849, 742 13 Studénka, IČ: 04646151.

Firma se zaměřuje na střih a zpracování domácích fotek a videí, které si zákazníci samostatně pořídili. Výsledným dílem je videozážitek zpracovaný na základě požadavků, které zákazník uvedl ve scénáři a jeho vlastních fotografií a videozáznamů, které zákazník zaslal prostřednictvím www.uschovna.cz na videozazitek@videozazitek.cz nebo videozazitek@seznam.cz

Firma se zaměřuje na grafickou tvorbu digitální verze narozeninových novin, obrazů, fotoknih, do kterých jsou zapracovány osobní údaje oslavence – křestní jméno, rodné příjmení, datum a místo narození, fotografie.

Internetová služba je zpracovatelem provozována na webové stránce umístněné na internetové adrese www.videozazitek.cz

Ceny za poskytované služby, doručení materiálu i zpracovaného videozážitku jsou uvedeny v ceníku.

Fotografie a videozáběry určené ke zpracování na videozážitek nesmí podněcovat nebo podporovat nesnášenlivost, podporovat nacionalismus, rasismus či jiné extrémní postoje, podněcovat k nenávisti z důvodu pohlaví, jazyka, víry a náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení, nesmí obsahovat vulgarismy a nadávky, nesmí obsahovat pornografii a hrubé samoúčelné násilí, nesmí utvrzovat stereotypní předsudky týkající se etnických, náboženských nebo rasových menšin, nesmí podněcovat ke spáchání trestného činu nebo k užívání návykových látek, nesmí zobrazovat osoby umírající nebo vystavené tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, nesmí obsahovat podprahová sdělení.

Zákazník potvrzuje, že na veškerý zaslaný materiál určený ke zpracování má vypořádána autorská práva.

Zasláním materiálu zákazník, jakožto autor fotografií a videozáznamů uděluje zpracovateli souhlas se zpracováním těchto fotografií, videozáznamů a zvuků k jejich stříhání, vytváření pohybových a barevných efektů, koláží a dalších úkonů spojených s tvorbou videozážitku.

Veškerá práva majitelů autorských práv ke zpracovanému videozážitku jsou vyhrazena. Výsledný videozážitek je určen pouze pro domácí projekci. Vzhledem k ochraně autorských práv není dovoleno užití tohoto videozážitku k jakékoli veřejné produkci, televiznímu šíření, výrobě kopií, pronajímání, půjčování nebo jakémukoli druhu obchodování. Porušení autorských práv a neoprávněné použití videozážitku může být postihováno občanskoprávní cestou nebo trestně stíháno. Zpracovatel videozážitku nezodpovídá za porušení a nedodržení vymezených povinností.

II. Objednávka – uzavření smlouvy

1. Objednávka je uskutečněná zaplacením zálohové faktury (voucheru) a potvrzením přijetí materiálu ke zpracování. Materiál obsahuje vlastní fotografie, videa a vyplněný scénář. Takto uskutečněná objednávka je závazná.

2. K objednání služby dochází v momentu, kdy dojde k zaplacení zálohové faktury (voucheru) a potvrzení přijetí materiálu ke zpracování. Odesláním vyplněného scénáře a odesláním materiálu ke zpracování zákazník projeví vůli uzavřít smlouvu na poskytnutí služby. Takto učiněná objednávka je projevem jeho svobodné vůle. Zaplacením se rozumí okamžik připsání částky na účet zpracovatele nebo obdržení čísla voucheru.

3. Objednáním služby dle bodu 2. těchto obchodních podmínek zákazník prohlašuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, cenami a podmínkami doručování a že s nimi bezvýhradně souhlasí ve znění zveřejněném na www.videozazitek.cz, tj. ve znění platném a účinném k okamžiku objednání.

4. Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů ve scénáři, objednávkovém formuláři, tj. zejména takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení dokladu a zaslání zpracovaného videozážitku. Nakládání s takto získanými osobními údaji je prováděno tak, aby bylo v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace zákazníka.

5. Na základě zaslaného materiálu zpracovatel stanoví cenu za zpracování videozážitku a zašle zálohovou fakturu zákazníkovi.

6. Po zaplacení zálohové faktury a připsání částky na bankovní účet zpracovatele nebo po zaslání kopie platebního příkazu na e-mail zpracovatele videozazitek@videozazitek.cz (nebo videozazitek@seznam.cz) nebo po prokázání čísla zakoupeného voucheru nastává počátek zpracovávání videozážitku. Lhůta pro zpracování videozážitku je do 15-ti pracovních dnů (bez ohledu na pořadí objednávky) od okamžiku objednání.

7. Doba, do které si zákazník vyzvedne zásilku z úschovny se nezapočítává do doby zpracování videozážitku. Zpracovatel nenese zodpovědnost za nevyzvednutí zásilky zákazníkem.

8. Nebude-li zálohová faktura do 14-ti dnů od vystavení zaplacena, zakázka bude automaticky stornována.

9. Nedodrží-li zpracovatel termín vyhotovení a zaslání videozážitku ve lhůtě do 15-ti pracovních dnů, má zákazník nárok na slevu 30 % z celkové ceny zakázky.  O skutečnosti, že si zásilku může zákazník vyzvednout bude informován e-mailem.

10. Zpracovaný videozážitek Vám bude zaslán pomocí služby www.uschovna.cz na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl ve scénáři, objednávkovém formuláři, pokud nebylo prokazatelně dohodnuto jinak.

11. Zákazník dává zpracovateli souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi, o jeho zakázkách a zaslaném materiálu v následujících případech: vyplněním scénáře, objednávkového formuláře, soutěžního formuláře,  případně osobním sdělením při telefonickém hovoru nebo písemným sdělením v e-mailu.

12. Bez ohledu na ustanovení jednotlivých bodů článku II. těchto obchodních podmínek, si zpracovatel videozážitku vyhrazuje právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu. Pokud tak zpracovatel učiní a zároveň již došlo k prokazatelné úhradě kupní ceny zákazníkem formou platby předem, budou tyto prostředky v souladu s dobrými mravy bezodkladně převedeny zpět na účet zákazníka.

13. Zruší-li zákazník objednávku po zaplacení zálohové faktury, bude mu vrácena poměrná část ze zaplacené částky ve výši 50 % z ceny zakázky vzhledem k vzniklým nákladům spojených se zpracováváním videozážitku. Zrušení objednávky ze strany zákazníka musí být učiněno prokazatelným způsobem – nejlépe písemnou formou na e-mail zpracovatele.

14. Po vytvoření videozážitku a zapracování připomínek zákazníka, na pokyn zákazníka nebo maximálně do 7 dnů od odevzdání zpracovaného videozážitku bude všechen zákazníkem zaslaný materiál odstraněn ze systému zpracovatele.

15. Odesláním vyplněného scénáře nebo zasláním platné objednávky dává zákazník souhlas, že na jeho uvedený e-mail budou zasílána obchodní sdělení týkající se služby Videozážitek.cz. Zákazník se od odběru obchodních sdělení může kdykoli odhlásit.

16. Zaškrtnutním možnosti o umístění zpracovaného videozážitku na YouTube dává zákazník zpracovateli souhlas s umístěním zpracovaného videozážitku na YouTube. Zpracovatel nahraje videozážitek na kanál Videozážitek cz a zákazníkovi na něj pošle odkaz.

III. Dodací podmínky

1. Po zaplacení zálohové faktury a připsání částky na bankovní účet zpracovatele nebo po zaslání kopie platebního příkazu na e-mail zpracovatele nebo po prokázání čísla zakoupeného voucheru, začíná zpracovatel se zpracováváním videozážitku. Lhůta pro zpracování videozážitku je do 15ti pracovních dnů  od okamžiku připsání částky na účet nebo po zaslání kopie platebního příkazu na e-mail zpracovatele nebo po prokázání čísla zakoupeného voucheru. Hotový videozážitek bude zákazníkovi doručen prostřednictvím www.uschovna.cz bezprostředně po jeho zpracování, o čemž bude zákazník informován e-mailem na zákazníkem zadanou  e-mailovou adresu.

2. Do doby zpracování se nezapočítává doba doručování.

3. Ve výjimečných případech, nezávislých na vůli zpracovatele (v důsledku „vyšší moci“), kdy ani s vynaložením veškeré odborné péče zpracovatele nelze dodržet dodací lhůtu specifikovanou v bodu 1. těchto Dodacích podmínek, si zpracovatel vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se zpracovatel zavazuje neprodleně informovat zákazníka o změně termínu doručení videozážitku.

4. Za splnění dodávky se považuje odeslání videozážitku na e-mail uvedený ve scénáři, objednávkovém formuláři prostřednictvím služby www.uschovna.cz, nebylo-li dohodnuto jinak. Doručení materiálu a zpracovaného videozážitku probíhá v obou případech prostřednictvím služby www.uschovna.cz a podle jejího platného ceníku (zásilky do 25 GB jsou zdarma)

5. Odeslání na e-mail zákazníka zajišťuje zpracovatel s využitím služeb třetí osoby např. www.uschovna.cz. Zpracovatel si vyhrazuje právo změnit způsob doručení videozážitku v zájmu úspory nákladů zákazníka.

6. Před započetím zpracovávání videozážitku je zasílána zálohová faktura za účelem platby. Ke zpracovanému videozážitku je zasílána konečná faktura. Obě faktury jsou odeslány v elektronické podobě (soubor PDF) na e-mail zákazníka. V případě držitele voucheru se držitel prokáže specifickým číslem voucheru.

IV. Připomínkování videozážitku

Zákazníkovi je doporučeno ve vlastním zájmu vyzvednout si videozážitek co nejdříve po doručení informativního e-mailu od www.uschovna.cz a bezprostředně si jej prohlédnout po jeho vyzvednutí z úschovny. Pokud zákazník zašle své připomínky ke zpracovanému videozážitku ve lhůtě, která začíná běžet od 1. dne následujícího ode dne odeslání zásilky a končí 5. den,  zákazníkovy připomínky budou co nejdříve avšak nejdéle do 5-ti pracovních dnů bezplatně zapracovány zpracovatelem. Připomínkované video zasílá zpracovatel na e-mail zákazníka prostřednictvím služby www.uschovna.cz Možnost dalšího připomínkování bude zpoplatněna. Po uplynutí 7 dnů od zaslání zpracovaného videozážitku se veškeré možnosti připomínkování uzavírají, z důvodu odstranění zákazníkem zaslaného materiálu z našeho systému.
Zákazník je povinen z důvodu administrativního zjednodušení připomínkování uvádět číslo zálohové faktury nebo číslo voucheru. V případě, že jedna zakázka obsahuje více videozážitků, uvádějte prosím konkrétní název videozážitku a k němu Vaše připomínky.

V. Odstoupení od kupní smlouvy

S odkazem na příslušná ustanovení Občanského zákoníku kupující (zákazník), fyzická osoba nepodnikatel – nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

VI. 100 % garance kvality

Nabízíme 100 % garanci kvality. Cílem služby Videozážitek.cz je mít ve svém kruhu jen spokojené zákazníky.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00068510.

2. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul, adresa bydliště, dodací adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, fotografie a videozáznamy poskytnuté zákazníky ke zpracování zakázky a jejich popisky, adresní a identifikační údaje člena rodiny, datum a místo narození, bankovní spojejí (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li zákazník jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů zpracovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení zákazníkovi. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při vyplnění scénáře, objednávkového formuláře a soutěžního formuláře) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat zpracovatele o změně ve svých osobních údajů.

5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7. V případě, že by se zákazník domníval, že zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

8. Požádá-li zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu zpracovatel povinen tuto informaci předat. Zpracovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné dnem zveřejnění na stránkách www.videozazitek.cz

2. Znění těchto obchodních podmínek může být průběžně upravováno, přičemž platí, že platné znění je to, které zákazník odsouhlasil učiněním závazné objednávky dle čl. II. těchto obchodních podmínek.

3. Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se smluvní vztah mezi zpracovatelem a zákazníkem příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku se zvláštním zřetelem k ustanovením týkajícím se uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.

 
Share